اخبار میتا

12/20
1393

دریافت گواهینامه ارزیابی امنیتی میتا

میتا موفق به دریافت گوهینامه ارزیابی امنیتی EAL-1 از سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شد.